Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Ak máš veľa, dávaj z toho viac, ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála.“
Tob 4,8


Naše akcieV krásnu slnečnú nedeľu 9.9 sme mohli navštíviť s výrobkami žienok OZ Maják nádeje farnosť Lemešany. Pán farár Lazor vo svojej kázni veľmi vyzdvihol krásu a dôležitosť dobrého skutku pomôcť chudobnému, otvoriť svoje srdce pre núdznych a pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Po svätej omši si veriaci mohli zakúpiť praktický výrobok, alebo prispieť dobrovoľnou sumou na pomoc rodinám v núdzi.
Zo srdca ďakujeme za každý dar, ktorým môže byť modlitba, povzbudenie, či praktická pomoc.

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“
                                                                                                     sv. Matka Tereza.


V prvú septembrovú nedeľu (2.9.2018) sme zavítali na Oravu – do farnosti Novoť. Cesta bola dlhá, a veľmi zaujímavá, vystriedalo sa rôzne počasie. Šťastne sme dorazili a zúčastnili sa troch sv. omší, na konci každej sme mali možnosť povedať o našej činnosti a povzbudiť ľudí k pomoci núdznym. Po omši si veriaci mohli zakúpiť ručné výrobky rodín v núdzi. Ľudia boli nesmierne štedrí a milí. Mali záujem o rozličný tovar a ,,na svoje“ si prišiel každý. Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mgr. Ing. Ľubošovi Satinovi za prijatie v jeho farnosti a kaplánovi Mgr. Petrovi Križianovi za pomoc pri zorganizovaní zbierky.
Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí svojím milodarom pomôžu zefektívniť a skvalitniť život našich núdznych. Veriaci v tejto farnosti ukázali, že skutky milosrdenstva im nie sú cudzie.
„Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba! Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála!“ (Tob4,7-8)


V polovici augusta sme boli v Dolnej Súči, ako hostia našich milých priateľov z Manželských stretnutí a pri tejto príležitosti sme s radosťou navštívili tamojšiu farnosť. Stretli sme sa s mnohými rodinami, ktoré žijú v tomto krásnom kraji a navzájom sme sa povzbudili v službe chudobným.
Farnosť nás srdečne prijala a my sme im ponúkli ukážky výrobkov rodín v núdzi. Správca farnosti nás privítal a úprimnými slovami vyzýval na podporu chudobných aj jeho farníkov.
Kostol vo farnosti je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej, patrónke chudobným. 

Ďakujeme všetkým Súčanom, ktorí nás podporili.


Dňa 19.8. 2018, pri príležitosti 750. výročia obce a odpustovej slávnosti v Harichovciach sme sa zúčastnili charitatívneho predaja našich výrobkov. Vo farnosti sa konal jarmok, takže stánkov bolo viac ako dosť. Napriek tomu, ľudia mali záujem o naše výrobky, veľmi sa im páčili krásne farebne latky, kvalitná práca, a zároveň myšlienka predaja: pomôcť núdznym. Zastavovali sa ľudia od najstarších až po tých najmenších. Ďakujeme pánovi farárovi PhDr. ICDr. Dušanovi Pardelovi PhD. za pozvanie a pomoc zorganizovať zbierku. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí podporili naše rodiny a taktiež našim vzácnym dobrovoľníkom ktorí predávali 12 hodín.
“ Láska sa začína dnes. Dnes niekto trpí, dnes je niekto na ulici. Dnes niekto hladuje. Dnes musíme začať. Včerajšok je už za nami. Zajtrajšok tu ešte nie je. Iba dnes môžeme zvestovať Boha tým, že milujeme, slúžime, nasytime hladných, oblečieme nahých, zabezpečíme chudobným strechu nad hlavou. Nečakaj na zajtrajšok! Zajtra budú mŕtvi, ak pre nich dnes nič neurobíme. “ (sv. Matka Tereza)


Vďaka mestskej časti Košice – Ťahanovce sídlisko sa môžu osamelé mamky z rodín v núdzi učiť šiť a vyrábať praktické ručné výrobky. Ide o sociálne znevýhodnenú skupinu ako v spoločnosti všeobecne, tak aj konkrétne na trhu práce. Nakoľko mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy neboli zamestnané, nevytvorili si pracovné návyky a zručnosti. Prostredníctvom tvorivých dielní mamkám pomáhame formovať pracovné návyky a rozvíjať pracovné zručnosti. Neoddeliteľným prínosom projektu je aj budovanie vzťahov medzi mamkami počas tvorivých dielní a tvorivé dielne sú pre nich aj miestom, kde si môžu psychicky oddýchnuť.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce sídlisko, že im nie je ľahostajný ťažký život osamelých matiek a opätovne so zanieteným záujmom sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi.Mladí z Majáku sa zúčastnili skvelého tábora v Komunite Jána Krstiteľa.
Hlavnou myšlienkou bolo, ako byť PEVNÝ vo vzťahu s Ježišom, v modlitbe, vo vzťahu k priateľom...
O adrenalínové aktivity tiež núdza nebola...


V nedeľu 5.8 sme opäť zavítali do farnosti Chminianská Nová Ves. Zúčastnili sme sa troch svätých omší, po ktorých sa uskutočnil predaj ručných výrobkov. Začali sme vo filiálke Chmiňany, pokračovali sme v Ondrašovciach a poslednou našou ,,zastávkou“ bola Chminianská Nová Ves. Na každej svätej omši, nás miestny pán farár predstavil a zároveň  nám dal priestor predstaviť činnosť OZ Maják Nádeje. Farníkom sa výrobky veľmi páčili čo svedčilo aj o tom, že niektorý druh tovaru sa nám rýchlo vypredal. Ľudia chválili nielen šikovnosť našich žien ale aj kvalitu a pestrosť výrobkov.  Na zbierke sme sa zúčastnili len dvaja dobrovoľníci, čo bolo náročnejšie na presun, no keď sme videli ľudí, ktorí majú stále otvorené a ochotné srdce pre núdznych, naplnilo nás to veľkou radosťou a povzbudilo, že oplatí sa pomáhať.  Sme veľmi vďační pánovi farárovi ThDr. Danielovi Mikulovi, PhD., že nás znova srdečne prijal do jeho farnosti, zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, a tak prejavili skutok milosrdenstva. Ako povedala Matka Tereza ,,Milujte chudobných a neotáčajte sa im chrbtom, lebo keď sa im otočíte chrbtom, otočíte sa Kristovi. On sa stal hladným, nahým a bez domova, aby sme vy i ja mali príležitosť ho milovať.“


V horúcom júlovom týždni od pondelka 2.7. až do soboty 7.7.2018 sa decká a animátori na čele so saleziánmi vybrali na prvý tábor na Kalvárke tohto leta do obľúbeného táboriska Viničky. Tábor sa niesol v téme tradičnej slovenskej dedinky s nádychom Tajomstva rodu Cornbell, ktoré sme mali možnosť každý večer postupne objavovať. Dostali sme príležitosť vyskúšať si všetko, čo patrí k starobylým slovenským tradiciám, ako napríklad slovenské remeslá, chránili sme si našu dedinku od vlkov, dojili kravičky, spoznávali slovenské rozprávky, príslovia a porekadlá, zobúdzali sa na spev kohúta, oslavovali založenie našej dedinky Držkovce a vrámci piatkového pôstu sa decká zúčastnili slovenskej školy, kde si vyskúšali predmety ako počty, východňarčina, telocvik, špivanky, zemepis alebo prírodopis. Večer sa ale v okolí nášho táboriska začali objavovať temné postavy so striebornými maskami, bolo to priorstvo MorsMortis, ktoré ohrozovalo náš tábor až do piatku, kedy sme už mali zozbierané všetky tajné listiny, našli korunu, zničili ju a s ňou aj toto zlovestné a strašidelné priorstvo. V sobotu sme sa lúčili so slzami v unavených očiach a spokojnými úsmevmi.


Od 17.7 - 21.7.2018 sme boli na rodinnom tábore v Poľskom Gron-e. Bolo nás 37 rodín. Saleziáni s animátormi vytvorili nádherný príbeh Levieho kráľa, vrámci ktorého sme bojovali proti zákernému Scarovi, vytvárali rodinné erby, vyrábali nádherné výrobky počas umeleckých dielní, spievali táborovú hymnu, mali skúšku odvahy... Celý čas panovala priateľská a láskavá atmosféra. Rodinám sme predstavili činnosť OZ Maják nádeje a predali sme pár krásnych výrobkov na podporu rodín v núdzi. 
Zo srdca ďakujeme za živý záujem rodín a akúkoľvek podporu.V piatok 13.7. 2018 sme sa zúčastnili predaja ručných výrobkov našich žien vo farnosti Chminianská Nová Ves. Prijatie zo strany pána farára aj farníkov bolo veľmi srdečné. Na začiatku svätej omše nás pán farár predstavil a dal nám možnosť namiesto kázne prezentovať naše občianske združenie. Boli sme plní očakávaní ako ľudia zareagujú na pomoc týmto chudobným rodinám. Po skončení nášho príhovoru, sme mali výrobky prichystané v zadnej časti kostola, ale pre veľký záujem, sme to museli presunúť von. Ľudia sa pýtali, usmievali, ďakovali a samozrejme chválili šikovnosť našich žien.  Vytvorili krásnu atmosféru prijatia a veľkej štedrosti. Pre veľký záujem tam zavítame už čoskoro znova. Ďakujeme pánovi farárovi ThDr. Danielovi Mikulovi, PhD.  za spoluprácu zorganizovať zbierku, taktiež všetkým štedrým darcom.  "Veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: "Rozsýpal a dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. " ( 2Kor9, 7-9)

Hľadaj