DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ak Boh chce, ľahko sa stane, že chytro obohatí aj biedneho.“
Sir 11,23


Stanovy občianskeho združenia

(doplnené o Dodatok 1. a 2.)


podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisovČlánok I

Základné ustanovenia(1) Názov občianskeho združenia: Maják nádeje.

(2) Sídlo občianskeho združenia: Kováčska 48, 040 01 Košice, SR. Článok II

Ciele a činnosť združenia(1) Cieľmi združenia sú:

a)    terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

b)    finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

c)    aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

d)    vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.(2) Činnosť združenia pri napĺňaní jeho cieľov spočíva najmä v: 

a)    terénna sociálna práca v rodinách v hmotnej a sociálnej núdzi,

b)    sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

c)    finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

d)    zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb pre domácnosti rodín v hmotnej a sociálnej núdzi,

e)    potravinová pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

f)     zber a distribúcia šatstva, obuvi, drogérie a školských potrieb,

g)    formačno-edukačné aktivity pre rodiny, predovšetkým prednášky odborníkov z oblasti finančného hospodárenia a výchovy detí,

h)    projektová činnosť zameraná na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi,

i)     tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,

j)     uhradenie táborov, kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích programov pre detí zo sociálne slabých rodín,

k)    spolupráca s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky,

m)  odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia,

n)    vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok, workshopov, školení, kurzov a konferencií v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,

o)    realizácia výskumov v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,

p)    publikácia kníh a článkov z oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi. Článok III

Členstvo v združení(1) Členstvo v združení je dobrovoľné.

(2) Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov výlučne na základe súhlasu jej zákonného zástupcu.

(3) Členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a prijatím uchádzača na základe rozhodnutia Správnej rady, dňom tohto rozhodnutia. Dokladom členstva je členský preukaz združenia. 

(4) Členstvo v združení zaniká:

a) vystúpením člena zo združenia. Členstvo v tomto prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Správnej rade

b) úmrtím člena združenia

c) zánikom združenia

d) vylúčením zo združenia, ak člen poruší základné členské povinnosti alebo poruší povinnosti opätovne a po upozornení Článok IV

Práva a povinnosti členov(1) Člen má právo: 

a) podieľať sa na činnosti združenia

b) voliť a byť volený do orgánov združenia

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami

d) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach jeho orgánov

e) delegovať svoj hlas inému členovi združenia

f) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia.(2) Povinnosti člena sú predovšetkým:

a) správať sa v súlade s cieľmi združenia 

b) dodržiavať stanovy združenia

c) plniť rozhodnutia orgánov združenia

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

e) podľa rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.Článok V

Orgány združenia(1) Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie

b) Správna rada 

d) revízorČlánok VI

Valné zhromaždenie(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. (2) Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky

b) schvaľuje ďalšie vnútorné predpisy združenia, ich zmeny a doplnenia

c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

e) volí a odvoláva členov Správnej rady

f) volí a odvoláva spomedzi všetkých členov Revízora

g) rozhoduje o zániku združenia.(3) Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Správna rada najmenej jeden krát za tri roky. (4) Správna rada zvolá Valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia.(5) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Valného zhromaždenia.Článok VII

Správna rada(1) Správna rada je riadiacim orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu.

Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne však 1x za mesiac. Jej rokovania zvoláva a riadi riaditeľ.

(2) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. (3) Správna rada:

a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia

c) volí a odvoláva spomedzi svojich členov riaditeľa, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia

e) podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis riaditeľ. Riaditeľ koná a podpisuje za združenie samostatne.

f) pripravuje a predkladá návrhy plánu činnosti, správy o činnosti, návrh rozpočtu, správy o hospodárení združenia, návrhy vnútorných predpisov združenia, ich zmeny a doplnenia, ako aj ďalšie návrhy na rokovanie Valného zhromaždenia 

g) ak sa Valné zhromaždenie nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zániku združenia, podľa článku 11 bod 2 týchto stanov, rozhoduje namiesto neho Správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov(4) V prípade, že nejaký člen Správnej rady odstúpi, musí Správna rada zvolať Valné zhromaždenie na ktorom bude zvolený nový člen tohto orgánu.(5) Správna rada môže zriaďovať poradné orgány a komisie a môže ich poverovať úlohami v rámci svojej právomoci.(6) Správna rada má nepárny počet členov, minimálne 3 a maximálne 7 členov členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Jej funkčné obdobie je trojročné. (7.) Funkcia člena Správnej rady zaniká:

a./ vzdaním sa funkcie alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení zhromaždeniu,

b./ odvolaním z funkcie Valným zhromaždením,

c./ obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony,

d./ smrťou,

e./ zánikom združenia.(8.) Valné zhromaždenie môže člena Správnej rady odvolať len z dôvodu ak :

a./ dlhodobo riadne neplní svoje povinnosti, čím spôsobuje združeniu škodu,

b./ bol právoplatne odsúdený za trestný čin.Článok VIII

Revízor(1) Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.(2) Funkčné obdobie revízora združenia je trojročné a jeho funkcia je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade.(3) Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.(4) Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.Článok IX

Hospodárenie združenia(1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ako aj s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti o organizácii a zodpovednosti upravujú vnútorné predpisy združenia.(2) Zdrojmi majetku združenia sú: 

a) dary od fyzických a právnych osôb

b) granty z tuzemska a zahraničia

c) dotácie od štátnych a samosprávnych subjektov

d) príjmy, ktoré môže získať občianske združenie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich oblasť daní

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.Článok X

Zánik združenia1. Združenie zaniká:

a./ rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia,

b./ rozhodnutím Valného zhromaždenia o zlúčení združenia s iným združením alebo

c./ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.

2. Ak združenie zaniká rozhodnutím o rozpustení, Valné zhromaždenie ustanoví likvidátora združenia.

3. Pri likvidácii združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 až § 75a Obchodného zákonníka.

4. O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje likvidátor, pričom majetok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu s podobnými cieľmi ako má združenie. 

5. Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza na právneho nástupcu združenia.Článok XI

Záverečné ustanovenia(1) Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Stanovy: schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 25.6.2010.

Dodatok č. 1: schválený Ministerstvom vnútra SR dňa 10.2.2016.

Dodatok č. 2: schválený Ministerstvom vnútra SR dňa 26.4.2019.


Hľadaj