DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce...“
Matka Tereza


Sociálne služby

Poskytované sociálne služby:


TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 24a): 
kde: v bydlisku rodiny, v kancelárii Majáku nádeje (Hlavná 68 v Košiciach) 
čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..). 
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30 
poplatok: služba je bezplatná 

NÍZKOPRAHOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA PRE DETI A RODINU (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 28) 
kde: v kancelárii Majáku nádeje (Hlavná 68 v Košiciach) čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..), pomoc pri príprave na školské vyučovanie (doučovanie detí), záujmová činnosť (športové aktivity, kultúrne aktivity,..). 
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30 
poplatok: služba je bezplatná 

Materiálna a ďalšia pomoc v rámci činnosti občianskeho združenia Maják nádeje (nad rámec sociálnych služieb): 
poskytuje: materiálna pomoc (oblečenie, nábytok, školské potreby, drogéria,..), potravinová pomoc (suché potraviny, stravné lístky), finančná pomoc (občasná pomoc so zaplatením liekov či nájmu,..) 
vyžaduje: podmienkou je pravidelná účasť na tvorivých dielňach a edukačných aktivitách OZ Maják nádeje 

Cieľová skupina OZ Maják nádeje:rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi. 


Účel, obsah, poslanie, vízia, hodnoty a ciele OZ Maják nádeje:

ÚČEL SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Účelom poskytovaných sociálnych služieb je:
 1. prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

 2. zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podpora jej začlenenia do spoločnosti,

 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

 4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

 5. prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,

OBSAH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 24a podľa ktorého tátosociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i). Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi.

Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj potravín.

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 28 podľa ktorého táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine. Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi.

V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita, zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie azáujmová činnosť.

POSLANIE

Poslaním Majáku nádeje je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. 

VÍZIA

Víziou Majáku nádeje je skvalitňovanie života rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, formačných aktivít, tvorivých dielní a materiálnej pomoci.

HODNOTY

K hodnotám a princípom našej práce patrí predovšetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti každého človeka, klienta vnímame holisticky, teda ako biologicko-psychologicko-sociálno-spirituálnu bytosť. Dôležitý význam pri práci s klientom kladieme na ľudský vzťah. Podstatným prvkom je aj empatia, akceptácia, aktívna participácia klienta a využívanie jeho potenciálu pre zmenu jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

CIELE

Všeobecné ciele OZ Maják nádeje:
 1. terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 2. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 3. aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 4. vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

Strategické ciele na roky 2019-2022:
 1. Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb

 2. Rozšíriť sociálne služby o špecializované sociálne poradenstvo.

 3. Analyzovať vhodnosť založenia sociálneho podniku pre našu cieľovú skupinu.

 4. Zabezpečiť kultúrne a športové aktivity pre deti a rodinné výlety.

 5. Rozšíriť sociálne služby o sociálnu rehabilitáciu.

 6. Zamerať sa na kvalitatívny a kvantitatívny výskum v oblasti vzdelávania, zdravia a dôstojného bývania v rodinách ohrozených chudobou.

 7. Rozšíriť spoluprácu s podnikateľmi a právnickými subjektami.

Metódy a postupy, ktoré sa vykonávajú v rámci sociálnej služby:

 • sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, posúdenie povahy problému rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Poskytujú ho sociálni pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: technika topenia ľadov, rozhovor, aktívne počúvanie, informovanie, rady, klarifikácia, konkretizácia, ventilácia, zmocňovanie, distribúcia, spätná väzba, úlohy, tréning, modelovanie, hrania rolí atď.

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme členov rodiny.

Poskytujú ju sociálni pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: sprevádzanie, písanie úradných dokumentov, rozhovor, informovanie, rady, zmocňovanie, distribúcia, úlohy, atď.

 • sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Poskytujú ju sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci (lektori tvorivých dielní) OZ Maják nádeje.

Sociálna rehabilitácia sa realizuje prostredníctvom tvorivých dielní zameraných na rozvoj pracovných zručností, ďalej prostredníctvom pomoci pri hospodárení s peniazmi a pri podpore pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života.

Metódy a techniky: pracovná terapia, rozhovor, informovanie, rady, klarifikácia, zmocňovanie, spätná väzba, tréning, modelovanie atď.

 • rozvoj pracovných zručností

Osvojenie pracovných návykov a zručností členov rodín pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti.

Rozvoj pracovných zručností a návykov uskutočňujeme najmä prostredníctvom tvorivých dielní, na ktoré klienti chodia pravidelne každý týždeň, a kde vyrábajú ručné výrobky – šijú levanduľové srdiečka, tašky, kuchynské rukavice a zástery, tiež vyrábajú náhrdelníky a náramky z korálok alebo vyrábajú darčekové mydielka. Tvorivé dielne klientom pomáhajú aj pri budovaní vzájomných sociálnych kontaktov.

Poskytujú ho sociálni pracovníci a ďalší pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, tréning, rozhovor, zmocňovanie, spätná väzba atď.

 • pomoc pri pracovnom uplatnení

Zameraná na rozvíjanie pracovných zručností a návykov, pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, podpora pri písaní životopisu a motivačného listu, podpora pri príprave na pracovný pohovor, usmernenie pri podpise pracovnej zmluvy, aby klienti neboli oklamaní podvodníkmi.

Poskytujú ju sociálni pracovníci a ďalší pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, modelovanie, hranie rolí, tréning, rozhovor, informovanie, spätná väzba atď.

 • preventívne aktivity

Zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu členov rodiny a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

Realizujeme psychologické workshopy pre rodičov, edukačné prednášky pre deti a rodičov, formačné mesačné stretnutia rodín. Tiež zabezpečujeme vzdelávacie kurzy pre členov rodín (kurz šitia, kurz rodinných financií, kurz výchovy a pod.). Realizovanie vzdelávaco-propagačných aktivít pre širokú verejnosť (školy, firmy, farnosti, a pod.), ktoré by priblížili problémy a možnosti pomoci našej cieľovej skupine. Rozvoj a podpora dobrovoľníctva.

Poskytujú ich sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci (lektori) OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: prednáška, diskusia, beseda, rozhovor, informovanie, rady, modelovanie, hranie rolí, tréning, multimediálne prezentácie, didaktické hry atď.

 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie

Zamerané na individuálne a skupinové doučovanie detí, ktorým vyučovacie predmety robia ťažkosti, pomoc pri príprave na komisionálne skúšky, pomoc deťom so špeciálnymi vyučovacími potrebami.

Zabezpečujú ju sociálni pracovníci a ďalší pracovníci, poskytujú ju dobrovoľníci (študenti gymnázií) OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, tréning, spätná väzba, rozhovor, mentoring atď.

 • pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania

Zabezpečovanie základného vybavenia domácnosti (nábytok, kuchynské vybavenie, základné elektrospotrebiče, a pod.), pomoc pri tvorbe rodinného rozpočtu a splátkových kalendárov, sprostredkovanie a preplácanie táborov, krúžkov a kultúrnych podujatí pre deti, mentoring pre deti, konzultácie ohľadom výchovy detí.

Poskytujú ju sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: rozhovor, tréning, klarifikácia, informovanie, rady, zmocňovanie, spätná väzba, tréning, modelovanie atď.


Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb

Krizovy plan COVID-19

Hľadaj