DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím tvoje srdce túži.“
Žalm 37,4


Projekty

Názov projektu: Integrácia sociálne vylúčených osôb na trh práce
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný: Európsky sociálny fond

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 1.4.2022 – 30.11.2023
NFP: 161 375,20€

Opis projektu: Maják nádeje viac ako 12 rokov intenzívne pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Venuje sa aj rodinám, v ktorých sú rodičia a ich už dospelé deti častokrát dlhodobo nezamestnaní, prípadne ešte nikdy nepracovali.

Cieľovou skupinou projektu sú preto neaktívne osoby. Jedná sa o osoby, ktoré nie sú uchádzačmi o zamestnanie, nie sú zamestnancami, nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, sústavne sa nepripravujú na povolanie a zároveň dosiahli maximálne stredné odborné vzdelanie. Z dôvodu nízkeho vzdelania, neschopnosti orientovať sa na trhu práce, absencie pozitívnych vzorov a osobnej nemotivovanosti si nedokážu nájsť zamestnanie.

Zámerom projektu je identifikovať neaktívne osoby, zisťovať ich osobné prekážky na vstup na trh práce. Formou individualizovaného poradenstva ich budeme sprevádzať a poskytovať intenzívnu odbornú pomoc pri riešení ich sociálnej situácie. Projekt zahŕňa aj spoluprácu s potenciálnymi zamestnávateľmi a bude realizovaný v Košiciach.

Cieľ projektu: Príprava neaktívnych osôb pre vstup na trh práce.

Hlavnou projektovou aktivitou je poskytovanie individualizovaného odborného poradenstva neaktívnym ľuďom.
Súčasťou projektu sú aj iné sprievodné aktivity zamerané na podporu dosiahnutia cieľa.

Očakávaným výsledkom projektu bude zapojenie minimálne 40 neaktívnych osôb do projektových aktivít, pričom minimálne 4 sa uplatnia na trhu práce alebo absolvujú proces vzdelávania.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk 
www.employment.gov.sk
loga
EU OPLZ
loga

Názov projektu: Začlenenie ľudí žijúcich v chudobe do spoločnosti formou ich osobnostného rastu a nadobúdania pracovných návykov a zručností
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 1.5.2022 – 30.11.2023
NFP: 151 971,86€
Ciele projektu: Osobnostný rozvoj klientov (sebapoznanie, komunikačné zručnosti, sociálne zručnosti,..). Zvýšenie finančnej gramotnosti klientov. Formovanie pracovných návykov a zručností klientov. Zorientovanie sa klientov v hľadaní voľných pracovných miest. Príprava klientov na pracovný pohovor. Sieťovanie zamestnávateľov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk 
www.employment.gov.sk
loga
EU OPLZ
loga

Hľadaj