Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Rozdávať často a veľa. Vedieť, že sa niekomu ľahšie dýcha, pretože ste žili. To je úspech.“
R.W.Emerson
  • rodina_a_pomoc

Mnohí pri pomyslení na svoju rodinu pociťujú radosť a pocit bezpečia. Žiaľ, nie všetci mali to šťastie, vyrastať v harmonickej a láskyplnej rodine. Nie je ničím novým, že súčasná rodina prežíva krízu. Kríza zasahuje nielen jednotlivých členov, ale celú rodinu. Narastá počet detí, ktorých zdravotný, psychický a sociálny vývin je ohrozený. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad niektorých aktivít a programov, ktoré sprostredkuje štát a tretí sektor rodinám a poukázať na silné aj slabé stránky štátu v starostlivosti o rodiny na Slovensku. Našim zámerom bolo taktiež skúmať životné osudy osamelých matiek, nachádzajúcich sa v krízových centrách.

Kniha je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole „Právna ochrana rodiny“ opisujeme medzinárodné a národné dokumenty, ktoré sa týkajú ochrany rodiny, pričom sa zvlášť venujeme ochrane rodiny v zákonoch na Slovensku. V druhej kapitole „Štát a tretí sektor v službe rodine“ ponúkame prehľad niektorých programov a aktivít štátu ako aj vybraných organizácií tretieho sektora v starostlivosti o rodiny na Slovensku. Pozornosť zameriavame aj na sanáciu rodinného prostredia. Dve posledné kapitoly sú venované zrealizovanému kvalitatívnemu výskumu, ktorého cieľom bolo skúmať postoje osamelých matiek v krízových centrách a zachytiť skutočnosť, ako vnímali v ťažkých životných situáciách pomoc štátu, tretieho sektora a Cirkvi.

Význam tejto knihy spočíva najmä v uskutočnenom výskume s osamelými matkami, ktoré žijú v krízových centrách. Ochota a otvorenosť týchto osamelých matiek, ktorú nám prejavili v rozhovoroch, nám umožňuje nahliadnuť do ich životov plných sklamaní, bolestí a osamotenosti, no zároveň aj ich snahy zabojovať o lepšiu budúcnosť.